Chi Phí

QUẢN LÝ HẠN MỨC NGÂN SÁCH VÀ MINH BẠCH TÀI CHÍNH

Bạn và chúng tôi sẽ đặt ra một ngân sách để không bao giờ chi tiêu vượt quá hạn mức của bạn.

Mọi khoản chi phí và bảng giá dịch vụ được công khai, minh bạch. Để bạn dễ dàng quyết định giá đúng, và quản lý mua hàng.

QUẢN LÝ LINH HOẠT

Không cần cam kết sử dụng lâu dài. Chúng tôi hiểu rằng bạn chỉ tiếp tục làm việc khi ngân sách của bạn đang đầu tư hiệu quả.

Bạn có thể điều chỉnh ngân sách, hoặc tạm dừng bất cứ khi nào bạn muốn.

TRẢ TIỀN KHI CÓ KẾT QUẢ

Bạn chỉ trả tiền khi hệ thống các công cụ chúng tôi triển khai chạy ổn định, và khách hàng của bạn thực hiện hành động, chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo để truy cập trang web hoặc gọi đến doanh nghiệp của bạn.

Rủi ro của bạn là 0đ.

Scroll to Top